Înregistrare
Înregistrare
Am deja un cont mömax
Aţi uitat parola?
Nu am încă un cont mömax Înregistrare
Card fidelitate Newsletter Filiale

Condiţii de afaceri şi livrare

Prin continuarea navigării, cumpărătorul acceptă prezentele condiţii de afaceri şi livrare


1. Preţul


Preţul din contractul de vânzare-cumpărare conţine valoarea produsului şi valoarea ambalajului.

Cumpărătorul răspunde pentru corectitudinea măsurilor comunicate de el şi pentru indicaţiile pe care le dă vânzătorului.
Dacă cumparătorul a făcut la locaţia de vânzare a vânzătorului o comanda de transport a produselor cumpărate la o locaţie indicată de către cumpărător, atunci acesta plăteşte transportul aferent conform celor menţionate pe comanda de transport.
Dacă cumparătorul a făcut la locaţia de vânzare a vânzătorului o comandă de montaj a produselor achiziţionate la locaţia indicată de către cumpărător, atunci cumpărătorul plăteşte şi costul montajului conform celor menţionate pe comanda de montaj.


2. Plata preţului


Orice comandă a cumpărătorului este valabilă sub rezerva plăţii avansului indicat în contractul de vânzare-cumpărare.
Plata diferenţei de preţ se face cel târziu la data livrării, fie prin virament bancar (caz în care contul vânzătorului trebuie să fie creditat cu diferența de preț pănă la data livrării), fie în numerar sau prin card bancar în locația de vânzare a vânzătorului.


3. Transferul dreptului de proprietate


Produsele rămân în proprietatea vânzătorului până la plata integrală a prețului.


4. Livrarea


Termenul de livrare convenit prin contract curge de la data plății avansului. Dacă plata avansului se face prin virament bancar, atunci vânzătorul va aduce la cunoștiința cumpărătorului în scris termenul exact de livrare, de îndată ce contul său a fost creditat cu valoarea avansului.
În cazul cumpărării mai multor produse cu termene de livrare diferite, este aplicabil cel mai lung termen de livrare, deoarece toată marfa se livreaza în același timp.
Livrarea se face fie în locația de vânzare a vânzătorului, sau la locația indicata de cumpărător, direct de către transportatorul contractat în locaţia de vânzare a vânzătorului.
În cazul livrărilor la locația cumpărătorului, după preluarea comenzii se va stabili cu cumpărătorul un termen exact de livrare. Cumpărătorul se obligă ca la termenul astfel stabilit să preia comanda făcută. Dacă cumpărătorul nu este prezent la termenul convenit, sau dacă refuză preluarea comenzii, atunci este considerat ca fiind în întarziere de preluare.
Cumpărătorul îşi asumă răspunderea pentru accesul la locul de livrare, mobilierul livrat, sau părţi din acesta trebuie să poată fi introdus prin uşile de acces disponibile. Orice cheltuieli suplimentare apărute prin nerespectarea acestei prevederi cad în sarcina cumpărătorului.


5. Întârziere de preluare


În cazul intârzierii nejustificate la preluare de către cumpărător, vânzătorul poate, începând cu cea de-a patra săptămână de la data de livrare stabilită, să perceapă un tarif de depozitare de 20,- lei pe zi. Dacă produsele nu se ridică nici după trecerea a încă 4 săptămâni, atunci vânzătorul poate, după somarea cumpărătorului și acordarea unui termen de grație potrivit, precum și anunțarea concomitentă a cumpărătorului de rezilierea contractului, dacă somația rămâne fără rezultat, să rezilieze contractul și să valorifice produsele în alt mod. Dacă rezilierea contractului de către vânzător se datorează unui comportament culpabil a cumpărătorului, atunci vânzătorul este îndreptățit să solicite plata a 30 % din valoarea comenzii cu titlu de daună paușală, fără a fi obligat la dovedirea vreunei pagube.


6. Recepția


Recepția cantitativă și calitativă a produselor se face la livrarea acestora, părțile încheind un proces verbal de recepție. Orice deficiențe cantitative și/sau calitative se vor specifica în procesul verbal de recepție, vânzătorul obligându-se să le remedieze într-un termen rezonabil. Termenul de remediere va fi comunicat cumpărătorului fie la data încheierii procesului verbal, fie ulterior în cel mult 5 zile lucratoare.


7. Montajul


Dacă cumpărătorul a făcut în locaţia de vânzare a vânzătorului o comandă de montaj a produselor achiziţionate, montajul se va face la livrarea produselor.
Cumpărătorul se obligă să asigure la data livrării în locația unde se face livrarea și montarea, frontul de lucru necesar și racordurile la utilitățile necesare efectuării montajului. Dacă aceste lucruri nu sunt asigurate iar montajul se prelungește din acest motiv, atunci cumpărătorul este responsabil pentru aceasta.


8. Rezilierea contractului


Dacă cumpărătorul reziliaza contractul fără a avea vreun drept în acest sens, sau dacă dorește încetarea contractului, atunci vânzătorul poate, la libera sa alegere, fie să solicite executarea integrala a contractului, fie să accepte încetarea acestuia; ultimul caz presupune însă ca cumpărătorul să platească, fără obligația dovedirii concrete a vreunei pagube, către vânzător o daună în cuantumul a 30 % din valoarea contractului.
La comenzile speciale de orice fel, cuantumul daunei este de 50 % din valoarea contractului. Avansurile care au fost plătite deja se vor compensa cu daunele ce se cuvin vânzătorului.
Rezilierea contractului de către cumpărător din cauza unei întârzieri de livrare a vânzătorului se poate face doar după acordarea unui termen de grație potrivit, neurmat de o executare. În acest caz vânzătorul se obligă să restituie cumpărătorului avansul achitat conform contractului de vânzare-cumpărare.


9. Daune


Toate pretențiile de despăgubire (în special cele datorate întârzierilor de livrare a vânzătorului) sunt excluse în cazurile de simplă imprudență sau neglijență. Această exonerare de răspundere este valabilă în cazul contractelor cu consumatori, nu pentru vătămări corporale și pentru pagube asupra bunurilor preluate spre prelucrare.
În cazul unui contract care nu este încheiat cu consumatori, partea vătămata trebuie să dovedeasca culpa gravă sau intenția vânzătorului.


10. Garantii


Vânzătorul declară că produsele comercializate sunt conforme cu standardele și specificațiile tehnice ale acestora.
Garanția produselor va fi asigurată pe baza documentelor de achiziție (bon fiscal, factură) și a certificatului de garanție aferent acestora.
Doar în cazul contractelor între profesionişti, sarcina probei privind existența la livrare a unei neconformități care trebuie soluționată de către vânzător, cade asupra cumpărătorului.


11. Politica de retur


Pentru Moemax.Ro. este important ca cumpărătorul să fie pe deplin mulțumit de produsele achiziționate din locațiile de vânzare ale acesteia. Dacă cumpărătorul nu este pe deplin mulțumit poate returna produsele în termen de 90 zile conform termenilor si condițiilor din politica de retur.
Termenii si condițiile prevăzute în politica de retur se aplică tuturor produselor cumpărate în locațiile de vânzare ale vânzătorului.
Produsele executate pe dimensiuni speciale şi/sau personalizate de către client (nu de serie) nu vor putea fi returnate.
În cazul saltelelor termenul de retur este de 10 zile lucrătoare, iar pentru a putea fi returnate acestea vor trebui returnate în husele de plastic de protecţie în care acestea au fost cumpărate. În cazul în care salteaua a fost utilizata fără folosirea huselor de protecţie, nu va putea fi returnată.
Vânzătorul va returna contravaloarea produselor cumpărate în aceeași modalitate de plată folosită la achiziționarea acestora dacă produsele sunt noi, nefolosite și în ambalajul original.
Pentru produse care nu sunt în ambalajele originale sau care sunt asamblate nu se poate face returul.
Pentru returnarea produselor este obligatorie prezentarea dovezii plății acestora (bon fiscal, factură).
Cumpărătorului i se va restitui contravaloarea produsului în numerar, pe cardul de credit sau cardul de debit, ținând cont însă și de prevederile legale privind efectuarea plăților în numerar.
Dacă suma va fi restituită în contul bancar este obligatoriu ca persoana pe numele căreia se face returul să fie titularul contului în care se restituie contravaloarea. Banii vor fi virați în contul bancar în termen de 5 zile de la momentul efectuării returului.
Valoarea serviciilor achiziționate, care au fost prestate deja, nu se returnează.


12. Colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal


Datele necesare pentru derularea comenzii și pentru înregistrările contabile, precum nume, adresă, date de comandă, respectiv de rezervare a cumpărătorului, se salvează în sistemul informatic al vânzătorului. Datele astfel salvate se folosesc de catre vânzător doar în conformitate cu prevederile legale.
Prin semnarea prezentelor condiții de afaceri și livrare, cumpărătorul își exprimă acordul pentru colectarea, stocarea și prelucrarea datelor cu caracter personal.


13. Legea aplicabilă/Jurisdictia


Se aplică legislația românească. Litigiile se soluționează de către instanțele competente din Timișoara.


14. Alte clauze


În cazul în care oricare dintre părți nu își execută oricare din obligațiile asumate prin prezentul contract, aceasta este pusă în întârziere de plin drept din momentul în care obligația era exigibilă.
Subsemnatul cumpărător declar, conform art.1203 Cod Civil referitor la clauze neuzuale, că am citit, înțeles și că accept, în mod expres, clauzele prevazute la pct.5, 8, 9, 13.